loader
+38 (044) 46-666-24
+38 (097) 20-101-20


ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ЗАРАЗ:

Ваше ім'я:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Назва підприємства:

Відправити

Екологічний аудит

Екологічний аудитце документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту (Стаття 1 Закону України «Про екологічний аудит»)

Ми пропонуємо усім підприємствам попередньо провести екологічний аудит для швидкого та якісного визначення екологічних проблем та знаходження шляхів їх вирішення.

Дозвільні документи у сфері поводження з відходами

Дозвільні документи у сфері поводження з відходами:
- Розробка та реєстрація Декларації про відходи Декларація про відходи - документ, який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000 (ст. 1 Закону України «Про відходи»).
Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом. Декларація подається кожного року до 20 лютого року, що настає за звітним.
- Розробка документів та отримання Дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами - - документ, який подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів більше 1000. Станом на сьогоднішній день, Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами не видається державними органами, оскільки приймається порядок його видачі. Після прийняття порядку – інформація буде висвітлена на сайті.
- Проведення інвентаризації відходів та оформлення Звіту по інвентаризації Інвентаризація відходів - комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»). Усім підприємствам, в результаті діяльності яких утворюються відходи незалежно від їх об’ємів, необхідно проводити інвентаризацію відходів для вичерпної ідентифікації відходів та проведення розрахунків з визначення їх кількісного та якісного складу.
- Розробка та погодження Паспортів відходів Паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»).
- Розробка та погодження Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами (Наказ Мінекобезпеки №41 від 17.02.1999 р. «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»). Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 "Класифікатор відходів" та номенклатури відходів. (Постанова КМУ України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»).
- Розробка та погодження Паспортів місць видалення відходів Реєстр місць видалення відходів (далі - реєстр) - це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об'єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів. Місця видалення відходів (далі - МВВ) - спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами (Постанова КМУ України №1216 від 03.08.1998 р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»). Паспорт МВВ розробляється у разі розміщення на території відходів терміном більше ніж 2 роки.

Дозвільні документи у сфері охорони атмосферного повітря

Дозвільні документи у сфері охорони атмосферного повітря:

- Проведення інвентаризації викидів, розробка та реєстрація Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин може проводитись як в повному обсязі, так і вибірково по визначенню параметрів окремих джерел утворення або викидів, визначенню якісних і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що відводяться в атмосферне повітря при експлуатації технологічного обладнання (п. 1.4. Наказу Мінекобезпеки №7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»). Після проведення інвентаризації джерел викидів на підприємстві – оформляється Звіт по інвентаризації викидів в атмосферне повітря і реєструється (у разі необхідності) у відповідних державних органах.
- Розробка Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, є невід'ємною частиною заяви на отримання дозволу на викиди. Розроблення Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано право на розробку таких документів та які занесені до відповідного переліку Мінприроди України (п. 1.3. Наказу Мінприроди №108 від 09.03.2006 р. «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»).
- Отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, - сім років, об’єкт якого належить до другої групи, - десять років, об’єкт якого належить до третьої групи, - необмежений (Закон України «Про охорону атмосферного повітря»).

Дозвільні документи у сфері охорони водних ресурсів

Дозвільні документи у сфері охорони водних ресурсів:
- Розробка документів та отримання Дозволу на спеціальне водокористування (підземні та поверхневі джерела водопостачання, скид зворотних вод у водний об`єкт) Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (у тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб (ст. 48 Водного кодексу України). Спеціальне водокористування може бути:
- короткотерміновим (до 3 років) - у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об'єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі, які встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями; - довготерміновим (від 3 до 25 років) - в усіх інших випадках. (Постанова КМУ №321 від 13.03.2002 р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459»).
- Розробка документів та отримання Спеціального дозволу на користування надрами Дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на: - три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення; - п'ять років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; - 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України; - 20 років - на видобування корисних копалин; - 30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України; - 20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; - 50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу; Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.
- Розробка, погодження та затвердження Проекту нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водний об’єкт Нормативи ГДС - граничні обсяги скидання зворотних вод - встановлюються для введених у дію народногосподарських об'єктів та тих, що проектуються чи споруджуються, згідно з вміщеним у додатку до цієї постанови переліком забруднюючих речовин, скидання яких у поверхневі та морські води водного фонду України, включаючи природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), штучні водойми (водосховища, ставки), канали, внутрішні морські води, нормується. Водокористувач відповідає за наявність затверджених нормативів ГДС та надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод згідно з наведеними переліками забруднюючих речовин, скидання яких нормується та ідентифікація яких у зворотних водах є обов'язковою, обсягу витрат зворотних вод та інших необхідних для розрахунків даних. Термін дії нормативів ГДС у кожному конкретному випадку встановлюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування (Постанова КМУ №1100 від 11.09.1996 р. «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»).
- Розробка та погодження Технологічних нормативів використання води Для оцінки та забезпечення раціонального використання води у галузях економіки встановлюються технологічні нормативи використання води, а саме: - поточні технологічні нормативи використання води - для існуючого рівня технологій; - перспективні технологічні нормативи використання води - з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій.
Технологічні нормативи використання води розробляються та затверджуються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища (ст. 40 Водного кодексу України).
- Розробка технічного паспорту свердловин Паспорт свердловини — документ, в якому зафіксовано основні геологічні, технічні і технологічні відомості про свердловину: призначення, дата початку і кінця буріння, положення і глибина вибою, конструкція,альтитуда гирла, ротора, колонного фланця, геологічний розріз, абсолютні відмітки продуктивних пластів, дати і інтервали їх перфорації, дані експлуатації свердловини, відомості про різні випробування, ускладнення в процесі буріння і експлуатації, про роботи з їхньої ліквідації та капітальні і поточні ремонти. Свердловина без технічного паспорта вважається неіснуючої, а її експлуатація являється неправомірною та протизаконною.

Eкологічнa лабораторія

Послуги екологічної лабораторії:
  • Проведення замірів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • Проведення замірів на межі санітарно-захисної зони;
  • Проведення замірів стічної води;
  • Проведення замірів в робочій зоні;
  • Розробка паспортів пилогазоочисних установок;
  • Перевірка роботи пилогазоочисних установок

Еколог на підприємстві

Послуга «Еколог на підприємстві»:
- Підготовка та подача форми 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (річна) та N 2-ТП (повітря) «Звіт про охорону атмосферного повітря» (квартальна) Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) подають підприємства, установи, організації та їх структурні підрозділи, громадяни - підприємці (далі - об'єкти статистичного спостереження), які взяті на державний облік територіальними органами з питань екології та природних ресурсів за місцезнаходженням за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу.
- Підготовка та подача звітності водокористування та водовідведення Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна). Звіти подаються до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру, за місцем здійснення водокористування.
- Підготовка та подача N 1-небезпечні відходи «Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки» У державному статистичному спостереженні за формою N 1-небезпечні відходи відображаються відходи I-III класів небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та містить шкідливі речовини (уключаючи пестициди, які стали не придатні чи заборонені до застосування).
- ведення N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» Первинний облік за типовою формою та Інструкцією здійснюється юридичними особами всіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, фізичними особами-підприємцями, у діяльності яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали й тара.

Проектна документація

Проектна документація:
- Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності. Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів, а також виконання окремих розділів на засадах субпідряду доручається організаціям, які мають відповідну ліцензію. Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів.
- Отримання Державної екологічної експертизи Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах. Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.
- Розробка обґрунтування збільшення/зменшення розмірів санітарно-захисної зони, отримання Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи Обґрунтування зменшення розмірів санітарно-захисної зони проводиться у разі невитриманої нормативної відстані від підприємства до житлової забудови, шкіл, дитячих садків та ін.. Обґрунтування збільшення розмірів санітарно-захисної зони проводиться у разі недотримання гдк на нормативній відстані санітарно-захисної зони. При правильному обґрунтуванні відсутності негативного пливу на населення видається Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Послуги

Про нас

Компанія «ПРОЕКТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ» спеціалізується на послугах з розробки науково-технічної документації та супроводі підприємств щодо отримання дозвільних документів у сфері охорони навколишнього середовища. За роки існування ми завоювали відмінну репутацію серед провідних компаній на ринку України.

Наші співробітники ефективно поєднують сучасні технології та екологічні стандарти з бездоганним знанням чинного законодавства, а значний досвід роботи допомагає швидко та якісно вирішувати різносторонні питання сучасного підприємства.

У зв’язку з постійним сталим розвитком наша компанія відкрита для співпраці з найпотужнішими підприємствами всіх провідних галузей промисловості України.

Запрошуємо до співпраці всіх наших колег – промислових екологів: будемо щиро вдячні за довіру та надамо повний доступ до поточної інформації при виконанні будь-яких взятих на себе зобов’язань.
Кожному клієнту ми гарантуємо найвищий рівень виконання робіт!
З повагою та надією на подальшу співпрацю, команда «ПРОЕКТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ».

Контакти

Контактна інформація:
Адрес: 02160, м. Київ,
Харківське шосе, 48

Контактні телефони:
+38 (044) 46-666-24
+38 (097) 20-101-20

График работы:
Пн-Пт: 9:00 - 18:00

Наши Клієнти

сандора
россава
ясенсвит
пластиккард

Компанії партнери

Корисні посилання:

Корисні посилання:

ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ЗАРАЗ

Наші фахівці зв'яжуться з Вами за вказанними контактами

Ваше ім'я:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Назва підприємства:

Відправити